Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich

Profesjonalne urządzenia elektroniczne podlegają ograniczeniu dopuszczalnych emitowanych zaburzeń elektromagnetycznych definiowanych przez normę EN 55022. Jakość napięcia wyjściowego falowników napięcia pracujących w układach UPS powinna spełniać wymogi normy EN 62040-3. Impulsowe układy zasilające ze względu na przełączanie wysokich napięć i dużych prądów są źródłem istotnych zaburzeń elektromagnetycznych.

Jednym z kluczowych kwestii w badaniach nad rakiem wydają się różnice w profilach komórek neoplastycznych in vivo i ich odpowiednikach in vitro. Ogromna ilość informacji zdeponowanych w bioinformatycnych bazach danych pozwala na szersze spojrzenie na zagadnienie zmian genetycznych w nowotworach.

Metoda rozmytych c-modeli regresyjnych jest uogólnieniem popularnej metody grupowania danych, tj. rozmytej metody c-średnich. W tym przypadku prototypy grup są zastępowane hiperpłaszczyznami. Metoda to ma wiele interesujących zastosowań praktycznych, a w szczególności jest przydatna do komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej. Przykładowo, jest stosowana do wyodrębniania reguł 'jeżeli-to' na podstawie zbioru uczącego, prowadząc do powstania zbioru reguł dla systemu rozmytego Takagi-Sugeno-Kanga.

Wyznaczanie tras dla pojazdów z oknami czasowymi (ang. vehicle routing problem with time windows, VRPTW) jest problemem optymalizacji dyskretnej należącym do klasy problemów NP-trudnych. Głównym celem optymalizacji jest zminimalizowanie liczby samochodów (o ograniczonej pojemności) obsługujących klientów rozmieszczonych na mapie, a drugim celem jest zminimalizowanie sumarycznej długości tras przebytej przez wszystkie samochody rozwożące towar.

Nowoczesna medycyna jest wspomagana przez zaawansowaną aparaturę diagnostyczną, realizującą operacje przetwarzania, analizy i modelowania sygnałów biomedycznych w celu uzyskania wiarygodnej informacji o stanie zdrowia pacjenta. Do podstawowych zadań realizowanych przez komputerowe systemy diagnostyczne należy wyznaczania punktów charakterystycznych w obrębie rejestrowanych sygnałów pacjenta.